Skip to main content
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

หน้าที่ 2 จาก 3: การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

2) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

2.1) ถาม – ตอบ (Q & A)

  • ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน

2.2) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine)

  • ส่วนที่เป็นบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภายในหน่วยงานได้

2.3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

  • ช่องทางแจ้งข่าว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-Mailเป็นต้น
  • ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ SocialNetwork เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น
  • ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-Mail, Web board, Blog เป็นต้น
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน

2.4) แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)

  • การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)
  • การออกเสียงลงคะแนนต่างๆ (Online Voting)
การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์