มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

 

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard)

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ

ซึ่งมีเนื้อหาในเว็บที่ถูกกำหนดให้มีและแสดงแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 1 Website Contents) 

   เนื้อหาที่ควรมีในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน

1.1) เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
  • ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
  • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
  • ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น
  • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแล เว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น

1.2) ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer: CIO)

  • รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง
  • ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) เป็นต้น
  • วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ นโยบายการ บริหารจัดการด้าน ICT, นโยบายและมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT เป็นต้น

  • การบริหารงานด้าน ICT เช่น ยุทธศาสตร์, แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ เป็นต้น

  • ข่าวสารจากซีไอโอปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ

 

1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
  • ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

1.4) เว็บลิงค์

  • ส่วนงานภายใน
  • หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  • เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

1.5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

  • กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
  • กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนว
  • ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่

1.6) ข้อมูลการบริการ

  • แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมคำอธิบายขั้นตอนบริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ

1.7) แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)

  • ส่วนที่ให้บริการประชาชนสำ หรับ Download แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน

1.8) คลังความรู้

  • ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆข้อมูล GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา (Reference) และวัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

 

1.9) คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • ส่วนที่แสดงคำถาม และคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม

1.10) ผังเว็บไซต์(Site map)

  • ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด

 

 


 

 

2) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

2.1) ถาม – ตอบ (Q & A)

  • ส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมายังหน่วยงาน

2.2) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine)

  • ส่วนที่เป็นบริการสืบค้นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลภายในหน่วยงานได้

2.3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

  • ช่องทางแจ้งข่าว หรือแจ้งเตือนผู้ใช้ เช่น SMS, e-Mailเป็นต้น
  • ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในรูปแบบ SocialNetwork เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น
  • ช่องทางแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น e-Mail, Web board, Blog เป็นต้น
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน

2.4) แบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)

  • การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Online Poll)
  • การออกเสียงลงคะแนนต่างๆ (Online Voting)

 

 


 

 

 

3) การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ

3.1) การลงทะเบียนออนไลน์(Register Online)

 • ส่วนที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับบันทึกชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานระบบ (Login Form) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
 • ระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน และสามารถแจ้งเตือนกรณีที่ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง (Check user name/password)
 • ระบบจัดการกรณีลืมรหัสผ่าน กรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านระบบสามารถดำเนินการส่งรหัสผ่านให้ใหม่ได้

3.2) e-Forms / Online Forms

 • ส่วนที่ให้บริการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ โดยไม่ต้อง Download เอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสาร หรือบันทึกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

3.3) ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

 • ระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามภารกิจของหน่วยงาน

3.4) การให้บริการเฉพาะบุคคล(Personalized e-Services) ในลักษณะที่ ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการเว็บไซต์ได้

 • มีบริการส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ลงทะเบียน
 • ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ต้องการและจัดอันดับเนื้อหาที่สนใจได้
 • มีการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแบบอัตโนมัติ ตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
 • เว็บไซต์สามารถนำเสนอหัวข้อข่าว/ข้อมูล/บริการ ที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานครั้งล่าสุดได้ (Last Visited)
 • มีการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
 • มีระบบรายงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่ได้จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ (DynamicReport)

 

 

ที่มา

หนังสือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

(Government Website Standard)

 

 

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรหาเรา 086 407 6956

The Joomla! logo is a trademark of Open Source Matters, Inc, in New York, NY.
Colorpack.co.th is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project
รับทำเว็บ Joomla , อบรม Joomla , Upgrade Joomla , รับดูแลเว็บ