Skip to main content
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

หน้าที่ 1 จาก 3

 

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard)

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ

ซึ่งมีเนื้อหาในเว็บที่ถูกกำหนดให้มีและแสดงแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 1 Website Contents) 

   เนื้อหาที่ควรมีในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชน ธุรกิจเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนบริการของหน่วยงาน

1.1) เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • ประวัติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
  • ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
  • ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
  • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
  • ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น
  • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) ของบุคคลภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล เช่น ผู้ดูแล เว็บไซต์ (Webmaster) เป็นต้น

1.2) ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer: CIO)

  • รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง
  • ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Address) เป็นต้น
  • วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ นโยบายการ บริหารจัดการด้าน ICT, นโยบายและมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT เป็นต้น

  • การบริหารงานด้าน ICT เช่น ยุทธศาสตร์, แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ เป็นต้น

  • ข่าวสารจากซีไอโอปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ

 

1.3) ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศรับสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
  • ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

1.4) เว็บลิงค์

  • ส่วนงานภายใน
  • หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  • เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

1.5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

  • กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
  • กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนว
  • ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงที่มาของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่

1.6) ข้อมูลการบริการ

  • แสดงข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมคำอธิบายขั้นตอนบริการ โดยจะแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน ทั้งนี้ควรระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้นๆ

1.7) แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ (Download Forms)

  • ส่วนที่ให้บริการประชาชนสำ หรับ Download แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน

1.8) คลังความรู้

  • ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆข้อมูล GIS และ e-Book เป็นต้น ตลอดจนต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา (Reference) และวัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

 

1.9) คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • ส่วนที่แสดงคำถาม และคำตอบที่มีผู้นิยมสอบถาม

1.10) ผังเว็บไซต์(Site map)

  • ส่วนที่แสดงแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ