Skip to main content

บริการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์

บริการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ CMS อาทิ อบรม Joomla 3  อบรม WordPress และหลักสูตรอื่นๆ สอนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน CMS อย่างแท้จริง เน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ สอนจากประสบการณ์ทำงานล้วนๆ ไม่เน้นวิชาการ เพื่อให้นำกลับไปใช้งานได้จริงๆ

หลักสูตรต่างๆ อาทิ

 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3.x) หลักสูตรมือใหม่
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3.x) หลักสูตรขั้นสูง Flexicontent CCK For Joomla!
 • การเพิ่มความสามารถเว็บไซต์จูมล่าด้วย Extension เสริม (สามารถเลือก Extension ที่ต้องการได้)
 • การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส หลักสูตรมือใหม่

การสอนกลุ่มย่อย

 • สามารถรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 10 คน) เพื่อให้จัดสอนเป็นการเฉพาะได้ โดยโทร.นัดวันและวางมัดจำ (ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนชั่วโมงที่สอน) 
 • สามารถกำหนดเนื้อหา หรือสิ่งที่ต้องการให้สอนได้
 • ลูกค้าเป็นผู้จัดหาสถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เอง

การอบรมภายในหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน อาจต้องการระบบต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในหน่วยงานของตนเองโดยเฉพาะ บริษัทสามารถจัดหลักสูตรให้เหมาะกับการนำไปใช้งานในองค์กรของลูกค้าได้

 • สามารถกำหนดหลักสูตรเพื่อรองรับกับความต้องการในการนำไปใช้ในองค์กรได้
 • กำหนดจำนวนวันเรียนในแต่ละหลักสูตรได้
 • จำนวนผู้เรียน 10-30 คน
 • ค่าสอนคิดตามอัตราราชการปกติ

นอกจากนี้บริษัทยังมี hosting รองรับเว็บไซต์ของลูกค้าในกรณีที่ต้องการใช้บริการหลังจากที่อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สนใจใช้บริการฝึกอบรมของบริษัท โทร.  086 407 6956

IMG 20120623 091209 resize

ผลงานการฝึกอบรม