Skip to main content

TECHNICAL REQUIREMENTS for JOOMLA 3.x

 สำหรับ joomla 3.0 มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และแน่นอนว่ามีความต้องการที่มากขึ้นเช่นกัน ใครอยากจะใช้คงต้องหา โฮสที่รองรับ Joomla 3.0

สำหรับ joomla 3.0 มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และแน่นอนว่ามีความต้องการที่มากขึ้นเช่นกัน ใครอยากจะใช้คงต้องหา โฮสที่รองรับ Joomla 3.0 โดยความต้องการเบื้องต้นตามข้อมูลด้านล่าง 

Requirements for Joomla 3.x

SoftwareRecommendedMinimumMore information
PHP (Magic Quotes GPC off) 5.3.1 + 5.3.1 + http://www.php.net
Supported Databases:
MySQL (InnoDB support required) 5.1 + 5.1 + http://www.mysql.com
MSSQL 10.50.1600.1+ 10.50.1600.1+ http://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 8.3.18 + 8.3.18 + http://www.postgresql.org/
Supported Web Servers:
Apache
(with mod_mysql, mod_xml,
and mod_zlib)
2.x + 2.x + http://www.apache.org
Microsoft IIS 7 7 http://www.iis.net