Skip to main content

เว็บกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านมาตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AAA

 

ประเทศไทยมีกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2554-2563 ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในภาคสังคม (e-Society) ความว่า คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ได้มีการประกาศใช้ “กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554”

เพราะฉนั้น เว็บ โดยเฉพาะภาครัฐ หรือเว็บของส่วนราชการต้องจัดทำ เว็บให้ผ่าน มาตรฐาน WCAG 2.0 และเว็บภาครัฐ อย่าง เว็บ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี http://womenfund.in.th/

ที่เราดูแลอยู่ เราได้ทำให้ผ่านมตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AAA 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ที่เราดูแลอยู่ เราได้ทำให้ผ่านมตรฐาน WCAG 2.0 ระดับ AAA

 

การทำเว็บและตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเป็นงานที่เราไม่เคยละเลย หากสนใจให้เราช่วยปรับปรุงเว็บให้ผ่านมตรฐาน WCAG 2.0  ติดต่อเราได้เลย