Skip to main content

อบรม หลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้วย Joomla! รุ่นที่ 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทีมงานบริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด โดยคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ได้ไปเป็นวิทยากรอบรม อบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ด้วย joomla!  รุ่นที่ 2วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน. การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานของกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จำเป็น ต่อการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสำนักงาน กศน. ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาปรับปรุงและใช้งานจริงในสำนักงาน กศน. อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/สำนักงานที่สังกัดต่อไป โดยนายพิศาล เชื้อชาติไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla! ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

108167005 1426380930896762 7806326153477092926 O

108306062 1427117440823111 364947231121650151 O

109296308 1428200670714788 6326522497420671564 O

109409274 1428014820733373 2326479964384666678 O

109838958 1426336900901165 128331596468094240 O

109838958 1426336900901165 128331596468094240 O

109401299 1428013814066807 6653485255800376744 O