Skip to main content

อบรม หลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รุ่นที่ 1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทีมงานบริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด โดยคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ได้ไปเป็นวิทยากรอบรม Joomla หลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รุ่นที่ 1 ให้กับสำนักงาน กศน. โดยผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน นางกาญจนา สุขประเสริฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การทำเว็บไซต์หน่วยงานให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รุ่นที่ 1 การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานของกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง สถาบันภาค ศูนย์ฝึกฯ ศูนย์วิทย์ฯ และสถานศึกษาขึ้นตรง สังกัด สำนักงาน กศน. จำนวน 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จำเป็น ต่อการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสำนักงาน กศน. ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาปรับปรุงและใช้งานจริงในสำนักงาน กศน. อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/สำนักงานที่สังกัดต่อไป 

 

107082074 1421389784729210 1733789178283937786 O

107703327 1423025034565685 8493721928075909472 O

107749870 1422198557981666 4272082030992053294 O

107812552 1422198451315010 5241188279739505423 O