Skip to main content

สอน Joomla 2.5 การเปลี่ยนคำในไฟล์ภาษา

 

1. เรื่มจาก ไปที่ Extensions >> Language Manager

 ไปที่ Extensions >> Language Manager

 

2. คลิ๊กที่ Override (1) จะแสดงรายการตัวแปลที่มีการเปลี่ยนแปลง และหากต้องการเปลี่ยนภาษาส่วนไหน ให้เลือกไฟล์ภาษาที่ต้องการเปลี่ยนก่อน (2) จากนั้นคล๊ก New (3)

คลิ๊กที่ Override (1) จะแสดงรายการตัวแปลที่มีการเปลี่ยนแปลง และหากต้องการเปลี่ยนภาษาส่วนไหน ให้เลือกไฟล์ภาษาที่ต้องการเปลี่ยนก่อน (2) จากนั้นคล๊ก New (3)

3.  หากเราต้องการเปลี่ยนคำคำไหนให้นำคำนั้นมา

  • ค้นหาค่าตัวแปลภาษาก่อน (1)
  • เมื่อเจอแล้วให้คลิ๊กที่ค่าตัวแปลภาษาที่ค้นพบ (2)
  • แก้ไขคำเป็นคำที่ต้องการ แล้วบันทึก

ตัวอย่าง ผมต้องการเปลี่ยนค้นหา Create an account ที่อยู่ใน  ่นนทสฟ 2.5 เป็นคำว่า Register

ตัวอย่าง ผมต้องการเปลี่ยนค้นหา Create an account ที่อยู่ใน  ่นนทสฟ 2.5 เป็นคำว่า Register